Make your own free website on Tripod.com

 

 

通訊專章(技能組)(乙項)及電子專章(技能組)訓練班 2004

[有關通告] [報名表T&D0l]

2004年7月及8月 

地點;港島地域總部(灣仔)

完成此訓練班將可同時得到通訊(技能組)專章及電子(技能組)專章  

通訊專章 (技能組) (乙項) 及電子專章 (技能組) 訓練班 日期 (2004年) 星期 時間 房間
7月23 1900 - 2200 102,103
7月30 1900 - 2200 102,103
8月1 0900 - 1700 Hall
8月8 0900 - 1700 APAJ
8月15 0900 - 1700 Hall
8月20 1900 - 2200 102,103
8月27 1900 - 2200 102,103
9月5 1400 - 1700 102,103
國際童軍通訊日 

(國際電訊日)

10月16 17 六及日    

 

 


童軍通訊專章訓練班 2003

班領導人 : 張嘉政先生

童軍通訊專章訓練班 2003相片